Skip to Content

Проектът INTERSYC II включва:

 

«Усмивката на детето» (водещ партньор), Гърция

„Усмивката на детето“ е най-голямата международно призната неправителствена организация в Гърция в критичната област на закрила на детето, за подкрепа на деца и семейства с деца в нужда, както и безплатна обществена здравна услуга за деца, както при превенция, така и при лечение.
Организацията започна дейността си през 1996 г. от Костас Янопулос, председател на Съвета на директорите, вдъхновен от желанието за благополучие на всички деца по света, изразено от 10-годишния му син Андреас, преди да се почине от рак на мозъка в края 1995 г. За 23 години дейност „Усмивката на детето“ постигна промяна за над 1.480 000 деца и техните семейства в Гърция. "Усмивката на детето" в момента работи с около 3,466 активни доброволци ежедневно и повече от 500 специализирани служители и се финансира чрез дарения от спонсори и широката общественост в Гърция, която е запозната с организацията и оценява нейния принос за всички деца , без изключение и без разграничение на произход, религия или друг критерий.
Оперативният ангажимент на „Усмивката на детето“ е структуриран в четири основни групи деца, нуждаещи се от защита: деца жертви на насилие, изчезнали деца, деца със сериозни здравословни проблеми и деца, които живеят в бедност или са заплашени от бедност. За да отговори на различните нужди на тези деца „Усмивката на детето“ осъществява различни действия и предоставя услуги в областта на превенцията, интервенцията и терапията.
За повече информация относно „Усмивката на детето“, посетете уебсайта: https://www.hamogelo.gr/gr/en/home/

https://www.facebook.com/hamogelo.org/
https://twitter.com/hamogelo
https://www.linkedin.com/company/---the-smile-of-the-child
https://www.instagram.com/hamogelo/
https://www.youtube.com/user/smileofthechild

Можете също да намерите видео на „Усмивката на детето“ на следния линк: https://drive.google.com/file/d/1t0pBjvAJJ18W8YwyJA7r4yqEwaZ67XKB/view?usp=sharing

Адрес: 3, Papakyriazi str., 546 45
Телефон: 30 2310 250160
Факс: 30 2310 270306
Електронна поща: projects@hamogelo.gr
Уебсайт: www.hamogelo.gr

Общинска агенция за развитие на община Комотини, Гърция

K. KARATHEODORI S.A. е общинската агенция за развитие на община Комотини, която е създадена през 2009 г. Основните заинтересовани страни общините Комотини, Язмос и Маронея-Сапес.
Основни области:

Обхват на бизнес дейностите:

Κ.ΚΑRATHEODORI S.A., през годините, вече е осъществил значителни проекти за развитието на Префектура Родопи в различни направления. Някои от тях са:

За допълнителна информация относно „K.KARATHEODORI S.A“, моля посетете уебсайта: www.karatheodori.org
Адрес: Nestoros Tsanakli 15, Komotini, P.C. 69132
Телефон: 0030 2531023165
Факс: 0030 2531023167
Електронна поща: info@karatheodori.org Уебсайт: www.karatheodori.org
Насърчаване на местното развитие
Мрежи и синергии
Балансирано развитие
Социални политики
Разработване и внедряване на изследвания и технологично развитие в областта на социалните услуги.
Разработване и прилагане на социалната политика на града и осигуряване на социални грижи за уязвимите групи (деца, младежи, възрастни, жени, малцинствени групи и т.н.).
Проучвания и интегрирани интервенции и привличане на европейски и национални ресурси за инвестиционни проекти и укрепване на местната икономика. Разработване на дейности за опазване на природната среда, управление на отпадъците и рециклиране и участие в съответните програми.
Изпълнение на програми за местно развитие и инициативи за подкрепа, произхождащи и съфинансирани от Европейския съюз и други национални и международни организации в сътрудничество с публичния или частния сектор, гражданското общество и производствения сектор.

Консултации, научна и техническа подкрепа на публичните корпорации, включително юридическите лица на местните власти, малкия бизнес и други организации за тяхното участие в национални програми и програми за развитие на общността и за насърчаване на устойчивото развитие на Префектура Родопи.
GREEN SPOTS / Иновативна и екологично чиста мрежа за развитие и насърчаване на предприемачеството, финансирана от ПЕТС „Гърция България 2007-2013
Gimmie Shelter / Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи, финансирана от ПЕТС „Гърция България 2007-2013
TOREKO / Местни действия за социално включване на уязвимите групи
TOPSA / Местни планове за заетостта
Подкрепа за реализирането на проект SURE «SURE - Насърчаване на диверсификацията на местните икономики чрез използване на иновативни социално-икономически методи за градска рехабилитация на изостанали градски райони», финансиран от програма URBACT II
Фонд за европейска помощ на най-нуждаещите се
Програма за хранителна помощ за уязвимите групи от населението: Фонд за европейска помощ за най-нуждаещите се
Фондация «Център Надя» - клон Сандански, България

Фондация "Център Надя" (ФЦН) е специализиран психо-социален център, създаден през 1998 г. като неправителствена организация и в резултат на успешното изпълнение на програмата, осигуряваща подкрепа за жени, жертви на физическо, сексуално и психологическо насилие. Всъщност НЦФ е създадена през 1995 г. с цел да отговори на нарастващото насилие над жени и деца и липсата на подходяща помощ за жертви на насилие с финансовата подкрепа от Novib, Холандия.

От своето начало центърът предоставя телефонни консултации и информация, психологически, медицински и социални консултации, както и правни консултации, психотерапия и препоръки. Мултидисциплинарен екип работи по проекти за пряка грижа и помощ за уязвимите групи, както и за повишаване на осведомеността на обществеността и чувствителността по въпросите на равенството между половете, агресията, насилието, насилието над деца и трафика на хора. В перидоа 1997 до 2003 към организацията функционира приют в София. В момента ФЦН има клонове в Русе, Сандански, Търговище, Кюстендил и Стара Загора.
Основните дейности на Фондация "Център Надя" включват: програми за грижи - консултативни и терапевтични, превантивни / образователни дейности, обучение и споделяне на опит, дейности, свързани с разширяване на обхвата на информация, кампании и лобиране, разработване и изпълнение на проекти, свързани с подобряване на психичното здраве , превенция на насилието, проблемите на мигрантите и бежанците, трафика на хора и т.н.

Фондацията осъществява дейността си в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето. Във връзка с превенцията на трафика на хора ключови партньори са специализираният сектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция „Гранична полиция“ и Национална комисия за борба с трафика на хора.

Експертите от екипа имат опит в сферите на психотерапията, надзора за професионалисти, психиатричната експертиза. Членовете на екипа обучават магистрати и представители на правоприлагащите органи по психологически и медицински аспекти, свързани с жертвите на трафик, психологически специфики на търсещите убежище и бежанците, както и съществуващото законодателство и механизма за насочване.
Адрес: Жилищен комплекс Спартак, бл.10, вх. А, 2800 Сандански
Телефон: +359 888 626 085
Електронна поща: entrenadja@abv.bg
Уебсайт: www.centrenadja.org

Регионално управление на образованието - Благоевград, България.

Регионално управление на образованието - Благоевград (РУО) е регионален орган на Министерството на образованието и науката за осъществяване на държавната политика в област Благоевград. Основните му функции включват управление, надзор, инспекция и методическа помощ за всички държавни и частни образователни институции - училища, детски градини и помощни звена в област Благоевград:
- 124 начални, основни, средни, висши и професионални училища
- 72 детски градини за деца от 3 до 6 години
- 7 поддържащи единици, чиито роли са да осигурят подкрепа за образователна интеграция на деца със специални образователни потребности; да организират извънкласни дейности и да развиват творческите таланти на децата; да организираме професионални обучения за възрастни.
В тези 203 институции работят около 9000 преподаватели - учители и други специалисти - логопеди, педагогически съветници, психолози, мениджъри
РУО:
- Извършва проверка и анализ на качеството на образованието в региона
- Координира изпълнението на проекти и програми за учене през целия живот
- Изпълнява националната програма за обучение на преподаватели
- Използване на иновативни методи на обучение и технологии на преподаване
- Постигане на ключови компетенции, залегнали в Европейската референтна рамка за учене през целия живот
- Работа в мултикултурна среда
- Интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)
Експертите в RDE отблизо познават спецификата на региона и специфичните нужди на учителите, свързани с обучението на деца и възрастни. Ние имаме законните права и ресурси да координираме дейности между училища, държавни и общински правителства, НПО, работодатели.
НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД (ЕСФ)

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)
Проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“
Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ - УСПЕХ
Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“
ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ Проект „Нови модели в обучението на работното място (NewWBL)“ по програма „Еразъм +“ Проект „Училището все още играе“ финансиран с подкрепата на Европейската комисия Проект „Център за учене през целия живот (LLL-HUB)“ по програма „Учене през целия живот“ „NELLII - Инициативи за насърчаване на ученето през целия живот“ "Предприемачество" Адрес: ул. "Тракия" 2, 2700 Благоевг Телефон: 00359 73/88 76 71 Електронна поща: mail@rio-blg.com; popov@rio-blg.com Факс: 00359 73/88 76 71 Уебсайт: http://www.rio-blg.com/
Проект: Цели: Резултати: Партньори:

«Усмивката на детето» (водещ партньор), Гърция

„Усмивката на детето“ е най-голямата международно призната неправителствена организация в Гърция в критичната област на закрила на детето, за подкрепа на деца и семейства с деца в нужда, както и безплатна обществена здравна услуга за деца, както при превенция, така и при лечение.
Организацията започна дейността си през 1996 г. от Костас Янопулос, председател на Съвета на директорите, вдъхновен от желанието за благополучие на всички деца по света, изразено от 10-годишния му син Андреас, преди да се почине от рак на мозъка в края 1995 г. За 23 години дейност „Усмивката на детето“ постигна промяна за над 1.480 000 деца и техните семейства в Гърция. "Усмивката на детето" в момента работи с около 3,466 активни доброволци ежедневно и повече от 500 специализирани служители и се финансира чрез дарения от спонсори и широката общественост в Гърция, която е запозната с организацията и оценява нейния принос за всички деца , без изключение и без разграничение на произход, религия или друг критерий.
Оперативният ангажимент на „Усмивката на детето“ е структуриран в четири основни групи деца, нуждаещи се от защита: деца жертви на насилие, изчезнали деца, деца със сериозни здравословни проблеми и деца, които живеят в бедност или са заплашени от бедност. За да отговори на различните нужди на тези деца „Усмивката на детето“ осъществява различни действия и предоставя услуги в областта на превенцията, интервенцията и терапията.
За повече информация относно „Усмивката на детето“, посетете уебсайта: https://www.hamogelo.gr/gr/en/home/

https://www.facebook.com/hamogelo.org/
https://twitter.com/hamogelo
https://www.linkedin.com/company/---the-smile-of-the-child
https://www.instagram.com/hamogelo/
https://www.youtube.com/user/smileofthechild

Можете също да намерите видео на „Усмивката на детето“ на следния линк: https://drive.google.com/file/d/1t0pBjvAJJ18W8YwyJA7r4yqEwaZ67XKB/view?usp=sharing

Адрес: 3, Papakyriazi str., 546 45
Телефон: 30 2310 250160
Факс: 30 2310 270306
Електронна поща: projects@hamogelo.gr
Уебсайт: www.hamogelo.gr

Общинска агенция за развитие на община Комотини, Гърция

K. KARATHEODORI S.A. е общинската агенция за развитие на община Комотини, която е създадена през 2009 г. Основните заинтересовани страни общините Комотини, Язмос и Маронея-Сапес.
Основни области:

Обхват на бизнес дейностите:

Κ.ΚΑRATHEODORI S.A., през годините, вече е осъществил значителни проекти за развитието на Префектура Родопи в различни направления. Някои от тях са:

За допълнителна информация относно „K.KARATHEODORI S.A“, моля посетете уебсайта: www.karatheodori.org
Адрес: Nestoros Tsanakli 15, Komotini, P.C. 69132
Телефон: 0030 2531023165
Факс: 0030 2531023167
Електронна поща: info@karatheodori.org Уебсайт: www.karatheodori.org
Насърчаване на местното развитие
Мрежи и синергии
Балансирано развитие
Социални политики
Разработване и внедряване на изследвания и технологично развитие в областта на социалните услуги.
Разработване и прилагане на социалната политика на града и осигуряване на социални грижи за уязвимите групи (деца, младежи, възрастни, жени, малцинствени групи и т.н.).
Проучвания и интегрирани интервенции и привличане на европейски и национални ресурси за инвестиционни проекти и укрепване на местната икономика. Разработване на дейности за опазване на природната среда, управление на отпадъците и рециклиране и участие в съответните програми.
Изпълнение на програми за местно развитие и инициативи за подкрепа, произхождащи и съфинансирани от Европейския съюз и други национални и международни организации в сътрудничество с публичния или частния сектор, гражданското общество и производствения сектор.

Консултации, научна и техническа подкрепа на публичните корпорации, включително юридическите лица на местните власти, малкия бизнес и други организации за тяхното участие в национални програми и програми за развитие на общността и за насърчаване на устойчивото развитие на Префектура Родопи.
GREEN SPOTS / Иновативна и екологично чиста мрежа за развитие и насърчаване на предприемачеството, финансирана от ПЕТС „Гърция България 2007-2013
Gimmie Shelter / Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи, финансирана от ПЕТС „Гърция България 2007-2013
TOREKO / Местни действия за социално включване на уязвимите групи
TOPSA / Местни планове за заетостта
Подкрепа за реализирането на проект SURE «SURE - Насърчаване на диверсификацията на местните икономики чрез използване на иновативни социално-икономически методи за градска рехабилитация на изостанали градски райони», финансиран от програма URBACT II
Фонд за европейска помощ на най-нуждаещите се
Програма за хранителна помощ за уязвимите групи от населението: Фонд за европейска помощ за най-нуждаещите се
Фондация «Център Надя» - клон Сандански, България

Фондация "Център Надя" (ФЦН) е специализиран психо-социален център, създаден през 1998 г. като неправителствена организация и в резултат на успешното изпълнение на програмата, осигуряваща подкрепа за жени, жертви на физическо, сексуално и психологическо насилие. Всъщност НЦФ е създадена през 1995 г. с цел да отговори на нарастващото насилие над жени и деца и липсата на подходяща помощ за жертви на насилие с финансовата подкрепа от Novib, Холандия.

От своето начало центърът предоставя телефонни консултации и информация, психологически, медицински и социални консултации, както и правни консултации, психотерапия и препоръки. Мултидисциплинарен екип работи по проекти за пряка грижа и помощ за уязвимите групи, както и за повишаване на осведомеността на обществеността и чувствителността по въпросите на равенството между половете, агресията, насилието, насилието над деца и трафика на хора. В перидоа 1997 до 2003 към организацията функционира приют в София. В момента ФЦН има клонове в Русе, Сандански, Търговище, Кюстендил и Стара Загора.
Основните дейности на Фондация "Център Надя" включват: програми за грижи - консултативни и терапевтични, превантивни / образователни дейности, обучение и споделяне на опит, дейности, свързани с разширяване на обхвата на информация, кампании и лобиране, разработване и изпълнение на проекти, свързани с подобряване на психичното здраве , превенция на насилието, проблемите на мигрантите и бежанците, трафика на хора и т.н.

Фондацията осъществява дейността си в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето. Във връзка с превенцията на трафика на хора ключови партньори са специализираният сектор в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция „Гранична полиция“ и Национална комисия за борба с трафика на хора.

Експертите от екипа имат опит в сферите на психотерапията, надзора за професионалисти, психиатричната експертиза. Членовете на екипа обучават магистрати и представители на правоприлагащите органи по психологически и медицински аспекти, свързани с жертвите на трафик, психологически специфики на търсещите убежище и бежанците, както и съществуващото законодателство и механизма за насочване.
Адрес: Жилищен комплекс Спартак, бл.10, вх. А, 2800 Сандански
Телефон: +359 888 626 085
Електронна поща: entrenadja@abv.bg
Уебсайт: www.centrenadja.org

Регионално управление на образованието - Благоевград, България.

Регионално управление на образованието - Благоевград (РУО) е регионален орган на Министерството на образованието и науката за осъществяване на държавната политика в област Благоевград. Основните му функции включват управление, надзор, инспекция и методическа помощ за всички държавни и частни образователни институции - училища, детски градини и помощни звена в област Благоевград:
- 124 начални, основни, средни, висши и професионални училища
- 72 детски градини за деца от 3 до 6 години
- 7 поддържащи единици, чиито роли са да осигурят подкрепа за образователна интеграция на деца със специални образователни потребности; да организират извънкласни дейности и да развиват творческите таланти на децата; да организираме професионални обучения за възрастни.
В тези 203 институции работят около 9000 преподаватели - учители и други специалисти - логопеди, педагогически съветници, психолози, мениджъри
РУО:
- Извършва проверка и анализ на качеството на образованието в региона
- Координира изпълнението на проекти и програми за учене през целия живот
- Изпълнява националната програма за обучение на преподаватели
- Използване на иновативни методи на обучение и технологии на преподаване
- Постигане на ключови компетенции, залегнали в Европейската референтна рамка за учене през целия живот
- Работа в мултикултурна среда
- Интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)
Експертите в RDE отблизо познават спецификата на региона и специфичните нужди на учителите, свързани с обучението на деца и възрастни. Ние имаме законните права и ресурси да координираме дейности между училища, държавни и общински правителства, НПО, работодатели.
НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД (ЕСФ)

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)
Проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“
Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ - УСПЕХ
Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“
ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ Проект „Нови модели в обучението на работното място (NewWBL)“ по програма „Еразъм +“ Проект „Училището все още играе“ финансиран с подкрепата на Европейската комисия Проект „Център за учене през целия живот (LLL-HUB)“ по програма „Учене през целия живот“ „NELLII - Инициативи за насърчаване на ученето през целия живот“ "Предприемачество" Адрес: ул. "Тракия" 2, 2700 Благоевг Телефон: 00359 73/88 76 71 Електронна поща: mail@rio-blg.com; popov@rio-blg.com Факс: 00359 73/88 76 71 Уебсайт: http://www.rio-blg.com/
Проект: Цели: Резултати: Партньори:

За контакт

Свържете се с лицата които отговарят за проекта INTERSYC II

Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA