Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συνοπτικός στόχος του Έργου INTERSYC II

Το έργο INTERSYC II αποτελεί ουσιαστικά τη φυσική συνέχεια του προηγούμενου INTERSYC, με την αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Συγκεκριμένα, ο τομέας παρέμβασης ορίζεται από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα των δύο πλευρών, έχει κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και περιλαμβάνει βασικά σημεία εισόδου στις δύο χώρες. Η βασική ιδέα του Έργου βασίζεται στην εξακρίβωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ευάλωτη ομάδα παιδιών και στις δύο πλευρές και στην κεφαλαιοποίηση του έργου INTERSYC που ο επικεφαλής υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Αυτό το έργο αποτελεί το αποτέλεσμα μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των εταίρων: Το Χαμόγελου του παιδιού και του Ιδρύματος NGO Nadja Center (NCF), οι οποίοι συνεργάζονται ήδη στο Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEC), το οποίο ιδρύθηκε από «το Χαμόγελο του Παιδιού», στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία MCE και στη Διεθνή Ένωση CHI και στο INTERSYC. Αυτή η ισχυρή σχέση συνοδεύεται από τοπικές συνεργασίες εταίρων του έργου αυτού που έχουν την ίδια εθνικότητα.

Η πρόσφατη επίσημη εξουσιοδότηση του NCF για τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 116000 και η δεκαπενταετή ισχυρή παρουσία του Χαμόγελου του Παιδιού σε διάφορα σημεία του χώρου υλοποίησης (Θεσσαλονίκη, Δήμος Κομοτηνής) και το εύρος των δραστηριοτήτων του (τηλεφωνικές γραμμές 116000 και 1056, SEEC , προγράμματα προληπτικής ιατρικής, σπίτια φιλοξενίας, κέντρα υποστήριξης κλπ.) σε συνδυασμό με παρόμοιες προηγούμενες εξειδικευμένες ενέργειες των συνεργαζόμενων εταίρων οδήγησε στην αναζήτηση μιας πιο σταθερής μορφής δικτύωσης και συνεργασίας.

Η συμβολή του έργου INTERSYC II στους στόχους του προγράμματος έγκειται στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εστιάζοντας ως ομάδα-στόχος στα παιδιά. Η αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων, όπως η εμπορία  

ανθρώπων, η οποία συνδέεται άμεσα με τις εξαφανίσεις παιδιών, η στήριξη των οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση και η διασφάλιση της καλής υγείας των παιδιών, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση του τοπικού πληθυσμού, των δύο πλευρών και δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες του INTERSYC II θα καλύψουν ακόμη και απομακρυσμένες περιοχές με τις ίδιες και ακόμη πιο εντατικές ανάγκες των δράσεων προληπτικής ιατρικής για τα παιδιά, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η συμμετοχή της Περιφερειακής Επιθεώρησης Εκπαίδευσης του Blagoevgrad θα δώσει τη δυνατότητα στο «το Χαμόγελο του Παιδιού» να επεκτείνει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των έργων.