Skip to Content

Обобщение на проекта INTERSYC II

Проектът INTERSYC II е естественото продължение на предишния проект INTERSYC, използвайки и капитализирайки неговите резултати. По-специално, зоната на интервенция се определя от по-големите градски центрове от двете страни, има общи географски характеристики и включва ключови входни точки в двете страни. Основната идея на проекта се основава на проверката на проблемите, пред които е изправена уязвимата група деца от двете страни, и капитализирането на проекта INTERSYC, който лидерът реализира с голям успех през предходния период на планиране 2007-2013. Този проект е резултат от дългосрочно партньорство между партньорите: „Усмивката на детето“ и Фондация „Център Надя“ (ФЦН), които вече си сътрудничат в Югоизточния европейски център (ЮЕЦ), основан от „Усмивката на детето“ в рамките на Eвропейската федерация за изчезнали и сексуално експлоатирани деца и Международният съюз на Международната служба за помощ за деца (Child Helpline International) и INTERSYC. Тази силна връзка е придружена от местни сътрудничества на партньорите по този проект, които имат същата националност. Неотдавнашното официално разрешение на ФЦН за опериране на телефонна линия 116000 и петнадесетгодишното силно присъствие на "Усмивката на детето" в различни части на зоната за изпълнение (Солун, Община Комотини) и обхвата на нейната дейност (телефонни линии 116000 и 1056, SEEC, програми за превантивна медицина, хостинг центрове, центрове за подкрепа и др.) в комбинация с подобни предишни специализирани действия на партниращите организации доведоха до търсенето на по-стабилна форма на работа в мрежа и сътрудничество. 
Приносът на проекта INTERSYC II към целите на програмата се състои в подобряване на привлекателността на района чрез подобряване на качеството на живот на жителите, като акцентира върху целевата група на децата. Справяне с критични социални проблеми, като трафика на хора, което е пряко свързано с изчезването на деца, подкрепата на семействата в криза и осигуряването на добро здраве на децата, са решаващи фактори за поддържане на местното население от двете страни и създаване на благоприятна среда за развитието на устойчиви икономически дейности. Дейностите на INTERSYC II ще обхванат дори отдалечени райони със същите и още по-интензивни нужди от превантивна медицина за деца, особено при настоящите социално-икономически условия. Участието на Регионалното управление на образование в Благоевград ще даде възможност на „Усмивката на детето“ да разшири дейностите и резултатите от проектите.